#wearegreen
"De stoffen die we op onze huid dragen,
mag er niet toe leiden dat mensen, het milieu
milieu of de natuur te lijden heeft."

 

Wij zien het tot stand brengen van ecologische duurzaamheid als de belangrijkste taak van het huidige tijdperk. En niet alleen om banen veilig te stellen en concurrerend te blijven, maar ook om de voortschrijdende klimaatverandering op de lange termijn tegen te gaan. Daarom zijn alle producten gecertificeerd volgens de OEKO-TEX® Standaard 100 en worden ze op een klimaatneutrale manier geproduceerd. Op die manier is de CO2-uitstoot van het bedrijf en zijn productie zo veel mogelijk beperkt. De resterende emissies worden gecompenseerd door klimaatbeschermingscertificaten en wereldwijde milieuprojecten.

Klimaatneutraal betekent dat door gebruik en subsidies wereldwijd minder CO2 wordt uitgestoten dan door het bedrijf wordt geproduceerd. Hier moet men niet regionaal, maar globaal denken. De wereld moet beschermd worden, niet alleen onze eigen woonplaats. Wij steunen de volgende energieprojecten om de wereldwijde uitstoot te verminderen.

Vermindering van onze uitstoot
Bijna 50% minder CO2-uitstoot

 

De afgelopen jaren hebben wij gestaag gewerkt om onze CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te beperken. In de afgelopen 10 jaar is de uitstoot* bijna gehalveerd van 22.420 ton CO2 tot 12.390 ton.
Ons doel is deze emissies verder terug te dringen tot minder dan 8.000 ton in 2025.

Dit werd mogelijk gemaakt door de volgende maatregelen:

 • Ons eigen efficiënte blokverwarmingssysteem
 • Grootschalig zonne-energiesysteem
 • Gebruik van 100% groene stroom
 • Energetisch zinvolle modernisering van de bijna 130 jaar oude bedrijfscentrale
 • Hergebruik van verzendverpakking
 • 70% minder papierverbruik
 • Carpoolen van werknemers of gebruik van openbaar vervoer
 • Wagenpark met elektrische en hybride voertuigen

 

* De emissies werden bepaald door onze klimaatadviseur Fokus Zukunft GmbH & Co. KG. De audit omvatte het warmteverbruik, het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik, zakenreizen, het woon-werkverkeer van het personeel, afval/afvalwater, verbruiksgoederen en gebruikte grondstoffen.

Biologisch katoen
De milieuvriendelijke natuurlijke vezel

 

Wij gebruiken biologisch katoen voor de productie van ons ondergoed, omdat wij op die manier boeren steunen die geen synthetische of chemische meststoffen gebruiken op hun landbouwgrond en vertrouwen op de kracht van de natuur in plaats van schadelijke pesticiden. Bovendien zal daarbij de vruchtwisseling in acht worden genomen. Dit betekent dat biologisch katoen slechts om de paar jaar op hetzelfde veld mag worden verbouwd om een eenzijdig gebruik en het daaruit voortvloeiende verlies aan voedingsstoffen te voorkomen. 

Biologisch katoen heeft ook aanzienlijk minder water nodig dan conventioneel geproduceerd katoen. De reden hiervoor is de natuurlijke, milieuvriendelijke teelt van de grond.

Dit maakt biologisch katoen tot het milieuvriendelijke wasalternatief.

Groene energiecentrales
Oplaadstations met hernieuwbare energie

 

Vier oplaadstations zijn beschikbaar op het bedrijfsterrein van de Groep CECEBA. Hier kunnen bezoekers en werknemers hun e-voertuigen gratis opladen met een vermogen tot 22 kW.

De stations worden grotendeels aangedreven door ons eigen zonnestelsel. Uiteraard wordt alleen 100% groene stroom gebruikt voor de resterende vraag.

I'm green
Een tweede leven voor verzenddozen

 

Een krasje of een deukje hier en daar? Dat maakt ons niet uit, want als het ook maar enigszins mogelijk is, grijpen wij graag naar een gebruikte doos om die een tweede leven te geven. Logistiek kan ook veel duurzamer worden gemaakt en waar we kunnen, gebruiken we de hefboom van de klimaatbescherming. Om het gemakkelijker te maken transportschade van gebruikte dozen te onderscheiden, krijgt elke hergebruikte doos het onmiskenbare "I'm green"-stempel.

BIOMASSE-klimaatproject
Gebruik van varkensmest om kinetische energie op te wekken

Bespaarde emissies per jaar: 11.947 ton CO2

Validator: TÜV Rheinland

Boerderijen bepalen al honderden jaren het landschap en de manier van leven in de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, een overwegend landelijke regio waar de varkenshouderij nog steeds een belangrijke rol speelt. 

Deze concentratie van vee heeft er reeds toe geleid dat alle mest niet meer op de akkers in de regio kan worden uitgereden omdat de stikstofopnamegrens van de bodem is bereikt, en moet worden vervoerd naar regio's met bodems die nog behoefte hebben aan meststoffen. De voornaamste doelstelling van de projectactiviteit is de technische productie van biogas uit varkensmest, waarbij anders tijdens de opslag ervan ongecontroleerde methaanemissies in de atmosfeer zouden vrijkomen.

Het biogas wordt gebruikt om kinetische energie op te wekken die dieselolie vervangt voor de werking van irrigatiepompen met verbrandingsmotoren die zijn omgebouwd om op biogas te werken.

WATERPOWER klimaatproject
Oeganda's belangrijkste bron van elektriciteit

Bespaarde emissies per jaar: 478.272 ton CO2

Validator: TÜV Rheinland

Het Bujagali-waterkrachtproject is een waterkrachtcentrale aan de Victoria Nijl in de Republiek Oeganda. De projectsponsor Bujagali Energy Limited. Het totale geïnstalleerde vermogen van het project bestaat uit vijf turbines van 52,7 MW. De centrale draagt bij tot een aandeel van 90% hernieuwbare energie in het stroomnet van Oeganda, waardoor het land een van de schoonste stroomproducenten ter wereld is.

Oeganda heeft al lang te kampen met elektriciteitstekorten en het probleem is de laatste jaren acuter geworden. Terwijl het noodprogramma van de regering voor thermische energie op korte termijn zal helpen, wordt verwacht dat projecten zoals deze op lange termijn ten goede zullen komen aan de regio en het gehele land.

WATERPOWER klimaatproject
Helpt op een klimaatvriendelijke manier te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit in Brazilië

Bespaarde emissies per jaar: 2.499.498 ton CO2

Validator: Perry Johnson Registrars Dienst Koolstofemissies

De voornaamste doelstelling van de activiteit "Waterkrachtproject van Teles Pires" in de staten Mato Grosso en Pará in Brazilië is te helpen voorzien in de toenemende energievraag van Brazilië ten gevolge van de economische groei en de elektriciteitsvoorziening te verbeteren, en tegelijk bij te dragen tot ecologische, sociale en economische duurzaamheid door het aandeel van hernieuwbare energie in het totale elektriciteitsverbruik van Brazilië te vergroten.

Het project maakt gebruik van de hydrologische hulpbronnen van de Teles Pires-rivier tussen de steden Paranaita en Jacareacanga in Brazilië om emissievrije elektriciteit op te wekken die zal worden ingevoerd in het nationale onderling gekoppelde systeem van Brazilië (SIN, uit het Portugees "Sistema Interligado Nacional"), waardoor de meer koolstofintensieve opwekking van elektriciteit wordt vervangen en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Het basisscenario is de voortzetting van de huidige situatie, d.w.z. gebruikmaking van alle stroomopwekkingsinstallaties die reeds vóór de uitvoering van de projectactiviteit in bedrijf waren en uitvoering van "business as usual"-onderhoud.

FOTOVOLTAIK klimaatproject
Opwekking van zonne-energie via een PV-systeem

Bespaarde emissies: 375.849 ton CO2

Validator: TÜV Nord Cert GmbH

AdaniEnterprises Limited (AEL) is bezig met de uitvoering van een fotovoltaïsch (PV) project met een capaciteit van 40 MWp. De projectactiviteit bestaat uit amorf silicium dunne-film modules met een vermogen van 100/95 Wp. Het project is gelegen in Bitta, district Kutch in de deelstaat Gujarat. De stroom wordt opgewekt uit zonne-energie en wordt toegevoerd aan het noordwest-west-noordoostelijke elektriciteitsnet van India (NEWNE). Dit helpt de kloof tussen vraag en aanbod in tijden van elektriciteitstekort te verkleinen en verhoogt het aandeel van hernieuwbare energie in de netwerkmix. Het project vermindert de elektriciteitsproductie in het NEWNE-net van elektriciteitsprojecten op basis van fossiele brandstoffen. Dit zal helpen om de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen te verminderen.

WINDKRAFT klimaat project
Opwekking van elektriciteit door windturbines

Uitstoot bespaard: 542.740 ton CO2

Validator: TÜV Nord Cert GmbH

Voor het project zijn 14 Suzlon-windturbines gebruikt, elk met een vermogen van 2,1 MW. Het project genereert jaarlijks ongeveer 44.220 MWh elektriciteit. De elektriciteit wordt uitgevoerd naar de Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited. Dit zal de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen door schone en groene elektriciteit op te wekken, en zal bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van deze regio, voor het milieu en de bossen. India heeft sociaal, economisch, ecologisch en technologisch welzijn gespecificeerd als de vier indicatoren van duurzame ontwikkeling in de criteria waaraan gastlanden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor projecten in het kader van het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM). Het project schept veel directe en indirecte werkgelegenheid in de regio.

WATERPOWER klimaatproject
Verstandig gebruik van bestaande middelen: Water wordt schone energie

Uitstoot bespaard: 260.946 ton CO2

Validator: KBS

De regio Chamoli in Noord-India wordt gekenmerkt door een zwakke infrastructuur en koude winters. Tegelijkertijd kan de bevolking geen permanente elektriciteitsvoorziening worden gegarandeerd. Het project ondersteunt de bouw van een waterkrachtcentrale voor rivieren. Jaarlijks voedt de centrale ongeveer 39,78 GWh schone elektriciteit aan het regionale elektriciteitsnet. De energie wordt rechtstreeks door de plaatselijke bevolking gebruikt zonder het regionale ecosysteem te belasten. Integendeel: door gebruik te maken van de elektriciteit kan de bevolking het zonder de klassieke verwarming met hout stellen en zo de aantasting van de bossen, de bodemerosie en de verminderde bodemvruchtbaarheid doeltreffend tegengaan. Door schone energie te leveren, wordt per jaar 37 278 ton extra broeikasgasemissies bespaard.

BIOMASSE-klimaatproject
Opwekking van elektriciteit uit biomassaresidu's

Bespaarde emissies: 537.545 ton CO2

Validator: KBS

Het project ter beperking van de klimaatverandering van Godawari Power and Ispat Limited (GPIL) maakt de exploitatie mogelijk van een biomassacentrale van 20 MW in Siltara, Raipur. Biogene residuen, hoofdzakelijk op basis van gebruikte rijstvliezen, zullen als energiebron worden gebruikt. Aangezien biomassa een CO2-neutrale brandstof is, worden bij de productie geen broeikasgassen uitgestoten. Dit betekent dat fossiele brandstoffen steeds meer worden vervangen door de levering van elektriciteit uit biomassa. Ook het gebruik van rijstvliezen levert een biobrandstof op waarvoor geen extra land voor de teelt van biomassa nodig is. In totaal produceert de biomassacentrale een jaarproductie van 126,72 GWh. De rijstvliezen zijn afkomstig uit de omliggende provincie binnen een straal van 50 km van de fabriek.

WATERPOWER klimaatproject
Gebruik van een kanaalsysteem om elektriciteit op te wekken

Bespaarde emissies: 235.270 ton CO2

Validator: TÜV Süd AG

De projectactiviteit werd geacht de waterstroom in het bestaande kanaalsysteem te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Zonder de voorgestelde projectactiviteit zou het potentieel voor elektriciteitsopwekking in het stromende water onbenut zijn gebleven en zou de energie in plaats daarvan zijn opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Aangezien dit een kanaalproject is (zonder opslag), is er geen hervestiging van de bevolking nodig. Elektriciteit kan worden opgewekt wanneer er water beschikbaar is in het kanaal. Dit hangt af van de oogst, aangezien de watertoevoer in het kanaal wordt gecontroleerd door het State Irrigation Department. Het water voor het project wordt betrokken uit het Abohar Branch Canal en wordt teruggevoerd naar het kanaal nadat het door de Kaplan-turbines met verticale as is geleid. Er is geen rechtstreeks verbruik van kanaalwater en er is geen interferentie met het irrigatiesysteem.

Vaak gestelde vragen

over het onderwerp klimaatneutraliteit

Waarom doen we dit?
Omdat we hebben begrepen wat het Intergovernmental Panel on Climate Change onomstotelijk stelt: Het vermijden van emissies kost slechts 0,6% van de jaarlijkse toegevoegde waarde, terwijl het elimineren van de schade door "op de oude voet verder te gaan" vele malen meer kost. Wij zijn ons bewust van onze bijzondere verantwoordelijkheid als onderneming ten aanzien van toekomstige generaties en hebben dienovereenkomstig gehandeld. Fokus Zukunft GmbH & Co.KG heeft voor ons de klimaatimpact van onze onderneming berekend: Onze CO2-voetafdruk voor de onderneming bedraagt ongeveer 502 ton CO2-equivalent verontreinigende stoffen per jaar, en 11.888 ton voor de productie van de merken CECEBA Bodywear en Götzburg Wäsche. Daarom hebben wij onze jaarlijkse CO2-uitstoot gecompenseerd door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten.

Gecertificeerd bedrijf
Ter illustratie: gemiddeld veroorzaakt een Duitser door zijn of haar levensstijl ongeveer 10 ton CO2 per jaar. Ter compensatie van onze broeikasgassen hebben wij de onderscheiding "klimaatneutrale onderneming" gekregen.

Wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen?
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Het is niet alleen een milieukwestie, zoals nog te veel mensen geloven, maar het is een allesomvattende bedreiging, aangezien de productie- en levensomstandigheden er sterk door zullen veranderen. Broeikasgasemissies zoals kooldioxide, methaan, distikstofoxide en koelmiddelen, die sinds het begin van de industrialisering in grote hoeveelheden in de atmosfeer zijn uitgestoten, zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De belangrijkste oorzaak is de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en olie. Als gevolg daarvan is de aarde al met ongeveer 1,2 graden Celsius opgewarmd. De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering schat dat de oppervlaktetemperatuur van de aarde tegen het einde van de eeuw gemiddeld met nog eens 4 graden Celsius zal zijn opgewarmd als we niet krachtdadiger optreden. De wereldgemeenschap is het erover eens dat de opwarming tot minder dan 2 graden Celsius moet worden beperkt om catastrofale gevolgen te voorkomen. De toezeggingen van de afzonderlijke landen zijn echter slechts voldoende voor 4 graden. Om deze ambitiekloof te dichten zullen bedrijven en burgers een extra en aanzienlijke inspanning moeten leveren. De gevolgen van de klimaatverandering zijn verstrekkend en beïnvloeden ecosystemen, economieën en de gezondheid door temperatuurextremen en een verandering van de neerslagpatronen. 

Een ander effect van de klimaatverandering is de stijging van de zeespiegel, omdat het water uitzet door de opwarming en ook omdat er meer water in de oceanen stroomt door het smelten van gletsjers en ijskappen. Niet alle regio's worden in gelijke mate getroffen door de klimaatverandering. Kustgebieden en arme regio's, die weinig mogelijkheden hebben om zich aan te passen aan gevolgen zoals meer droogte of hevige regenval en overstromingen, lopen bijzonder veel risico. Het resultaat is meer armoede en vlucht uit dergelijke gebieden. 

Wat kunnen we doen tegen de klimaatverandering?
"Oplossingen voor de klimaatverandering worden niet alleen gevonden in onderzoekscentra en laboratoria, maar komen ook voort uit de innovatieve geest van de mensen die het meest door deze verandering worden getroffen. Veel gemeenschappen en bedrijven, alsmede lokale en nationale overheden, ook in ontwikkelingslanden, wijzen ons reeds de weg naar een koolstofneutrale wereld. Deze inspanningen moeten nu op mondiaal niveau worden opgeschaald. Klimaatrechtvaardigheid vereist ook dat de rijkere landen, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de toename van broeikasgassen en ook de bijbehorende winsten hebben geoogst, de armere landen helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering." [Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN] 

Burgers, bedrijven, regio's en steden vragen om oplossingen voor de klimaatverandering en voeren die ook steeds vaker uit. Daartoe werd reeds in 1997 het Protocol van Kyoto in het leven geroepen, een bindende internationale overeenkomst ter regulering van de uitstoot van broeikasgassen door een aantal emissie-intensieve industrieën in geïndustrialiseerde landen. Het werd geactualiseerd in het Protocol van Parijs, dat op 7 november 2016 in werking is getreden.

Hoe worden emissierechten gegenereerd?
Het broeikaseffect is een wereldwijd verschijnsel, aangezien de verdeling van broeikasgassen in de atmosfeer ongeveer gelijk is. Daarom maakt het niet uit waar ter wereld broeikasgassen worden opgeslagen of bewaard. Het Protocol van Kyoto, dat bindend is volgens het internationaal recht, bepaalt daarom dat zogenaamde klimaatbeschermingsprojecten die broeikasgasemissies vermijden of opslaan, daar moeten plaatsvinden waar zij het meest economisch zijn. Er zijn dan ook veel projecten in opkomende landen en ontwikkelingslanden, omdat hier het besparingspotentieel door nieuwe technologieën nog zeer groot is en deze veel kosteneffectiever kunnen worden toegepast. Bovendien zijn de voorwaarden voor installaties voor hernieuwbare energie (zon, wind, water en biomassa) er vaak veel gunstiger. De initiatiefnemers van klimaatbeschermingsprojecten - hoofdzakelijk projecten op het gebied van hernieuwbare energie - ontvangen voor hun inzet emissiekredieten, die kunnen worden verhandeld in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoeveelheid wordt bijvoorbeeld gemeten door vergelijking met de emissies die het resultaat zouden zijn geweest van de bouw van een kolengestookte elektriciteitscentrale. Op die manier worden emissiereducties gerealiseerd waar de kosten voor het vermijden van één ton CO2 het laagst zijn. Voorts draagt de emissiehandel aanzienlijk bij tot de overdracht van schone technologieën aan opkomende landen en ontwikkelingslanden en tot duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling in de regio, alsook tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. 

Wat zijn de voordelen van klimaatneutraliteit voor ons bedrijf?

 1. Bijdrage aan de doelstellingen van de regering, de Europese Unie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.
 2. Bewustmaking van werknemers, leveranciers en klanten met betrekking tot het gebruik van eindige hulpbronnen. Dit brengt een positieve verandering teweeg in de manier waarop energie en andere hulpbronnen worden gebruikt in het bedrijf en in het dagelijkse leven van de mensen. 
 3. Toetreding tot de groeimarkt van "duurzame bedrijven". De status "klimaatneutraal" stelt ons in staat ons te onderscheiden in ons marktsegment. 
 4. Dit stelt ons momenteel in staat een voortrekkersrol te spelen en zo onze onderneming te positioneren als vooruitstrevend, innovatief, partnergericht en toekomstgericht.
 5. Bevordert de bewustwording van de energietransitie.
 6. Door de status van klimaatneutrale onderneming en het aanbod wordt de onderneming de partner van haar klanten in de bovengenoemde thema's.

Wat gebeurt er met de CO2-certificaten nadat ze zijn verkocht? 
Het aangekochte aantal CO2-certificaten is buiten gebruik gesteld. Dit is belangrijk omdat deze pensionering een eerste vereiste is voor het ontwerpen en op de markt brengen van CO2-neutrale bedrijven. Zonder ontmanteling zou een CO2-certificaat eventueel verder kunnen worden verhandeld op de vrijwillige markt, wat geen extra emissiereductie zou opleveren. 

Welke projecten worden gesteund door de aangekochte emissierechten?
Wij geloven met name in de toekomst van hernieuwbare energie en in de mogelijkheden voor duurzame groei, vooral in ontwikkelingslanden. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een lokaal waterkrachtproject in India. 

Wij hebben de onderscheiding "klimaatneutraal bedrijf" gekregen voor de compensatie van onze broeikasgassen.

Bron: Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, in Berg