#greenbodywear. Klimaatverandering is sinds het einde van de ijstijd de grootste uitdaging voor de mensheid. Wereldwijd zijn we het er intussen over eens dat we deze, door de mens veroorzaakte, klimaatverandering dringend moeten beperken. Het succes van emissiereducties hangt in grote mate af van het vrijwillige en consistente optreden van de geïndustrialiseerde landen. Wij zijn ook bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld die we aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten.

Daarom hebben we een externe duurzaamheidsadviseur in de arm genomen en uitgebreide klimaatstrategieën ontwikkeld. Zo hebben we eerst de jaarlijkse uitstoot aan verontreinigde stoffen van het bedrijf en van de productie van onze merken CECEBA Bodywear en Götzburg in kaart laten brengen, om die vervolgens via het ondersteunen van verschillende klimaatprojecten, zoals de opwekking van energie uit biomassa-residuen of waterkracht te compenseren. Ook op het hoofdkantoor in Balingen is de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door onze eigen blokverwarming (waarmee we onze eigen stroom opwekken) en een grootschalige zonnepaneleninstallatie. Daarnaast dragen alle medewerkers actief bij aan dit onderwerp, bijvoorbeeld door te carpoolen of door het openbaar vervoer te gebruiken.

Klimaatneutraal betekent dat door onze steunmaatregelingen minder CO2 uitgestoten wordt dan zonder deze inzet. Dit moet men globaal bekijken, niet regionaal. De wereld moet worden beschermd, niet alleen de eigen woonomgeving. De volgende energieprojecten worden door ons ondersteund om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen te verminderen.

WATERKRACHTCENTRALE - Oeganda's belangrijkste bron van elektriciteit

Bespaarde emissie per jaar: 478.272 TON CO2

Validatie instituut: TÜV Rheinland

Het Bujagali-waterkrachtproject is een waterkrachtcentrale op de rivier de Victoria Nijl in de Republiek Oeganda. De projectsponsor Bujagali Energy Limited. Het totale geïnstalleerde vermogen van het project bestaat uit vijf turbines van 52,7 MW. De centrale levert 90% hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet van Oeganda, waardoor het land een van de schoonste energieproducenten ter wereld is.

Oeganda heeft al lang te kampen met elektriciteitstekorten en het probleem is de laatste jaren acuter geworden. Hoewel het noodprogramma van de regering voor de opwekking van thermische energie op korte termijn zal helpen, wordt verwacht dat projecten zoals deze op lange termijn ten goede zullen komen aan de regio en het gehele land.

WATERKRACHTCENTRALE - helpt om op een klimaatvriendelijke manier aan de groeiende vraag naar elektriciteit in Brazilië te voldoen

Bespaarde emissie per jaar: 2.499.498 TON CO2

Validatie instituut: Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Service

De voornaamste doelstelling van de activiteit "Waterkrachtproject van Teles Pires" in de staten Mato Grosso en Pará in Brazilië is te helpen voorzien in de toenemende energievraag van Brazilië ten gevolge van de economische groei en de elektriciteitsvoorziening te verbeteren, en tegelijk bij te dragen tot ecologische, sociale en economische duurzaamheid door het aandeel van hernieuwbare energie in het totale elektriciteitsverbruik van Brazilië te vergroten.

Het project maakt gebruik van de hydrologische hulpbronnen van de Teles Pires-rivier tussen de steden Paranaita en Jacareacanga in Brazilië om emissievrije elektriciteit op te wekken die zal worden ingevoerd in het nationale onderling gekoppelde systeem van Brazilië (SIN, uit het Portugees "Sistema Interligado Nacional"), waardoor de meer koolstofintensieve opwekking van elektriciteit wordt vervangen en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Het basisscenario is de voortzetting van de huidige situatie, d.w.z. gebruikmaking van alle stroomopwekkingsinstallaties die reeds vóór de uitvoering van de projectactiviteit in bedrijf waren en uitvoering van "business as usual"-onderhoud.

WATERKRACHTCENTRALE - De bestaande middelen verstandig gebruiken. Water wordt schone energie

Bespaarde emissie: 260.946 TON CO2

Validatie instituut: KBS

De regio Chamoli in het noorden van India wordt gekenmerkt door een zwakke infrastructuur en koude winters. Tegelijkertijd kan de bevolking geen permanente stroomvoorziening worden gegarandeerd. Het project ondersteunt de bouw van een waterkrachtcentrale in de rivier. De centrale voedt jaarlijks ca. 39,78 GWh schone elektriciteit aan het regionale elektriciteitsnet. De energie wordt rechtstreeks door de lokale bevolking gebruikt zonder het regionale ecosysteem te schaden. Integendeel: door gebruik te maken van de elektriciteit kan de bevolking afzien van de traditionele houtverwarming en zo de schade aan de bossen, de bodemerosie en de verminderde bodemvruchtbaarheid effectief tegengaan. Door het leveren van schone energie wordt een extra 37.278 ton aan broeikasgasemissies per jaar bespaard.

BIOMASSA - opwekking van elektriciteit uit biomassa-residuen

Bespaarde emissie: 537.545 ton CO2

Validatie instituut: KBS

Het klimaatbeschermingsproject Godawari Power en Ispat Limited (GPIL) maakt de exploitatie van een 20 MW-biomassacentrale in Siltara, Raipur mogelijk. Biogene reststoffen, voornamelijk op basis van rijstvliezen, worden gebruikt als energiebron. Omdat biomassa een CO2-neutrale brandstof is, worden er tijdens de productie geen broeikasgasemissies veroorzaakt. Hierdoor worden fossiele brandstoffen steeds meer vervangen door de levering van elektriciteit uit biomassa. Het gebruik van rijstvliezen levert daarnaast een biobrandstof op die geen extra grond nodig heeft voor de teelt van biomassa. De biomassacentrale produceert jaarlijks in totaal 126,72 GWh. De rijstvliezen worden gekocht in de omliggende provincie binnen een straal van 50 km rond de centrale.

WINDKRACHT - Het opwekken van elektriciteit uit windenergie installaties

Bespaarde emissies: 542.740 ton CO2

Validatie instituut: TÜV Nord Cert GmbH

Voor dit project zijn 14 Suzlon windturbines met elk een vermogen van 2,1 MW ingezet. Het project wekt jaarlijks ongeveer 44.220 MWh elektriciteit op. De elektriciteit wordt aan de Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited geleverd. Dit helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door schone en groene elektriciteit op te wekken en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van deze regio, voor het milieu en de bossen. India heeft in de toelatingscriteria van de ontvangende landen voor projecten voor Clean Development Mechanism (CDM) de sociale, economische, ecologische en technologische welvaart als de vier indicatoren voor een duurzame ontwikkeling genoemd. Het project creëert veel directe en indirecte werkgelegenheid in de regio.

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE - opwekking van zonne-energie door een fotovoltaïsch systeem

Bespaarde emissie: 375.849 ton CO2

Validatie instituut: TÜV Nord Cert GmbH

AdaniEnterprises Limited (AEL) realiseert een fotovoltaïsch project met een capaciteit van 40 MWp. De projectactiviteit bestaat uit dunne film modules van amorf silicium met een capaciteit van 100/95 Wp. Het project is gevestigd in Bitta, in het Kutch District in de staat Gujarat. Elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonne-energie, die overgeheveld wordt aan het noord-west-west-noord-oost netwerk van India (NEWNE). Dit helpt de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen in tijden van elektriciteitstekorten en vergroot het aandeel duurzame energie in de energiemix. Het project vermindert de elektriciteitsproductie op basis van fossiele brandstoffen in het NEWNE-netwerk. Dit helpt de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen te verminderen.

WATERKRACHTCENTRALE - Gebruik van een kanaalsysteem om elektriciteit op te wekken

Bespaarde emissie: 235.270 ton CO2

Validatie instituut: TÜV Süd AG

Bij dit project werd overwogen om de waterstroom in een bestaand waterkanaal te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Zonder de voorgestelde projectactiviteit zou het potentieel voor elektriciteitsopwekking in stromend water onbenut zijn gebleven en zou de energie in plaats daarvan zijn opgewekt met fossiele brandstoffen. Omdat het een kanaalproject (zonder opslag) is, is er geen verplaatsing van de bevolking nodig. Elektriciteit kan worden opgewekt wanneer er water in het kanaal aanwezig is. Dit hangt af van de oogst, aangezien de watervoorziening in het kanaal wordt gecontroleerd door de nationale irrigatiedienst. Het water voor het project wordt onttrokken aan het Abohar Branch-kanaal en nadat het door de Kaplan-turbines is gegaan, teruggevoerd naar het kanaal. Er is geen direct verbruik van kanaalwater en geen verstoring van het irrigatiesysteem.

Een tweede leven voor verpakkingsdozen

Hier en daar een krasje of een deukje? Het maakt ons niet uit want als het op een of andere manier mogelijk is, pakken we graag een gebruikte doos en geven die een tweede leven. Ook logistiek kan veel duurzamer opgezet worden en waar we maar kunnen gebruiken we de klimaatbeschermingshendel. Om het gemakkelijker te maken transportschade van gebruikte dozen te onderscheiden, krijgt elke hergebruikte doos de onmiskenbare stempel "I'm green".

Kent u ons bijeninitiatief al?

FAQ - Veel gestelde vragen

Waarom doen we dat?

Omdat wij begrijpen wat de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) overtuigend stelt: het vermijden van emissies kost slechts 0,6% van de jaarlijkse bruto toegevoegde waarde, terwijl het herstel van de schade een veelvoud hiervan kost als we zo doorgaan als voorheen. We zijn ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de komende generaties en hebben daarnaar gehandeld. Het bedrijf Fokus Zukunft & Co.KG heeft voor ons de klimaatimpact van ons bedrijf vastgesteld: de CO2-voetafdruk van ons bedrijf is ongeveer 502 ton CO2-equivalente verontreinigende stoffen per jaar en 11.888 ton voor de productie van de artikelen van de merken CECEBA Bodywear en Götzburg. Dienovereenkomstig hebben we onze jaarlijkse CO2-uitstoot gecompenseerd door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten.

Gecertificeerd bedrijf

Ter illustratie: gemiddeld produceert een Duitser door zijn levensstijl 10 ton CO2 per jaar. Voor de compensatie van onze broeikasgassen hebben we de prijs "klimaatneutraal bedrijf" ontvangen.

Wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen?

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Het is niet alleen een milieuprobleem, zoals te veel mensen nog steeds geloven, maar het is een allesomvattende bedreiging, aangezien de productie- en levensomstandigheden aanzienlijk zullen veranderen. De uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan, lachgas en koelmiddelen, is verantwoordelijk voor de klimaatverandering en wordt sinds de start van de industrialisatie in grote hoeveelheden in de atmosfeer uitgestoten. De belangrijkste oorzaak is de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie. Inmiddels warmt de aarde al met ongeveer 1,2 graden Celsius op. Het IPCC schat dat de oppervlaktetemperatuur van de aarde tegen het einde van de eeuw met gemiddeld 4 graden Celsius zal stijgen als we niet nog daadkrachtiger optreden. De internationale gemeenschap is overeengekomen dat verwarming moet worden beperkt tot onder de 2 graden Celsius om catastrofale gevolgen te voorkomen. De afzonderlijke landen gaan echter niet lager dan 4 graden. Om deze ambitiekloof te dichten, is een additioneel en groot commitment van bedrijven en burgers nodig. De gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend en beïnvloeden ecosystemen, de economie en onze gezondheid door extreme temperaturen en verandering van neerslagpatronen.

Een andere impact van klimaatverandering is de stijging van de zeespiegel omdat water uitzet bij opwarming en omdat er door het smelten van de gletsjers en ijskappen bovendien een grotere hoeveelheid water in de zeeën stroomt. Niet alle regio's worden in dezelfde mate getroffen door klimaatverandering. Vooral kustgebieden en arme regio's lopen gevaar omdat de laatste geen mogelijkheden hebben zich aan de gevolgen zoals bijv.  toegenomen droogte of zware regenval en overstromingen aan te passen. Het resultaat is grotere armoede en vlucht uit dergelijke gebieden.

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?

“Oplossingen voor klimaatverandering worden niet alleen gevonden in onderzoekscentra en laboratoria, maar komen ook voort uit de innovatieve geest van die mensen die het meest door deze verandering worden getroffen. Veel organisaties en bedrijven, maar ook lokale en nationale overheden, ook in ontwikkelingslanden, wijzen ons al de weg naar een CO2-neutrale wereld. Deze inspanningen moeten nu op mondiaal niveau worden uitgebreid. Klimaatrechtvaardigheid vereist bovendien dat de rijkere landen die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de toename van broeikasgassen en die ook de daarmee samenhangende winsten geïncasseerd hebben, de armere landen helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering. ”[Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN ]

Oplossingen voor klimaatverandering worden geëist door burgers, bedrijven, regio's en steden en worden steeds meer geïmplementeerd. Daartoe is in 1997 het Kyoto-protocol gesloten, een bindende internationale overeenkomst dat de uitstoot van broeikasgassen van een aantal emissie-intensieve industrieën in geïndustrialiseerde landen reguleert. Deze is voortgezet in het klimaatverdrag van Parijs, dat op 7 november 2016 in werking is getreden.

Hoe worden emissiecertificaten gegenereerd?

Het broeikaseffect is een wereldwijd fenomeen omdat de verspreiding van broeikasgassen in de atmosfeer ongeveer hetzelfde is. Daarom maakt het niet uit waar in de wereld broeikasgassen worden bespaard of opgeslagen. In het Kyoto-protocol, dat volgens het internationaal recht bindend is, is daarom bepaald dat zogenaamde klimaatbeschermingsprojecten die de uitstoot van broeikasgassen vermijden of opslaan, daar moeten plaatsvinden waar ze het meest kosteneffectief zijn. Dienovereenkomstig zijn er veel projecten in opkomende- en ontwikkelingslanden omdat hier het besparingspotentieel door nieuwe technologieën nog steeds erg hoog is en ze veel kosteneffectiever kunnen worden ingezet. Bovendien zijn de voorwaarden voor duurzame energie systemen (zon, wind, water en biomassa) daar vaak aanzienlijk gunstiger. De initiatiefnemers van klimaatbeschermingsprojecten - overwegend duurzame energieprojecten - ontvangen C02-tegoedbonnen voor hun inzet, die verhandeld kunnen worden in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoogte wordt bijv. gemeten door  de emissies te vergelijken met die, die zouden zijn veroorzaakt door een kolencentrale. Op deze manier worden emissiereducties daar gerealiseerd waar de kosten om een ton CO2 te vermijden het laagste zijn. Emissiehandel levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de overdracht van schone technologieën naar opkomende en ontwikkelingslanden en aan de duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling van de regio en aan de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoel-stellingen van de Verenigde Naties.

Wat zijn de voordelen van klimaatneutraliteit voor ons bedrijf?

  1. Bijdrage aan de doelen van de overheid, de Europese Unie en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG).
  2. Bewustmaking van medewerkers, leveranciers en klanten met betrekking tot de omgang met eindige natuurlijke hulpbronnen. Dit verandert het gebruik van energie en andere hulpbronnen in het bedrijf en in het dagelijks leven van mensen op een positieve manier.
  3. Betreden van de groeimarkt van "duurzame bedrijven". Met de status "klimaatneutraal" onderscheiden wij ons in ons marktsegment.
  4. Dit maakt momenteel een voortrekkersrol mogelijk, wat betekent dat ons bedrijf zich positioneert als vooruitstrevend, innovatief, verantwoordelijk en toekomstgericht.
  5. Bevordert het bewustzijn van de energietransitie.
  6. Door de status klimaatneutraal bedrijf en het aanbod wordt het bedrijf  partner van haar klanten in de bovengenoemde onderwerpen.

Wat gebeurt er met de CO2-certificaten na verkoop?

Het aantal te verwerven CO2-certificaten is bevroren. Dit is belangrijk omdat deze bevriezing een voorwaarde is voor de opzet en de marketing van CO2-neutrale bedrijven. Zonder bevriezing zou mogelijk op de vrije markt een CO2-certificaat kunnen worden verhandeld, waardoor geen verdere emissiereductie zou worden gerealiseerd.

Welke projecten worden ondersteund door de aangekochte emissierechten?

We geloven heel sterk in de toekomst van duurzame energiebronnen en de mogelijkheid voor een duurzame groei, vooral in ontwikkelingslanden. Daarom hebben we geïnvesteerd in een lokaal waterkrachtproject in India.

Voor de compensatie van onze broeikasgassen hebben we het certificaat "klimaatneutraal bedrijf" ontvangen.

Bron: Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, in Berg